Overall-science

วิทยาศาสตร์โดยรวมหมายถึงอะไร

วิทยาศาสตร์ เป็นเรื่องความรู้ ความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ อย่างท่องแท้ อย่างเช่นเรารู้จักดิน รู้ว่ามันมีส่วนประกอบอะไร กำเนิดมาได้อย่างไร และนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง หรือจะเป็นการรู้ถึงส่วนประกอบต่าง ๆ ในร่างกายของเราว่ามีอะไรบ้าง ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์เป็น และสอนเราให้เข้าใจ ทำให้ชีวิตของเราพัฒนาขึ้น มันถูกนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสหกรรมการผลิต การแพทย์ อาวุธทางการทหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมถึงการค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ในสมัยเด็ก ๆ ทุกคนต้องเคยเรียนมากันแล้วทั้งนั้นในวิชาวิทยาศาสตร์…