การเลือกใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการใช้ชีวิต

ต่อให้โลกจะหมุนไปนานอีกสักกี่ปีเชื่อว่าต้องมีอะไรหายไปบ้าง แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่หายไปไหนเลยก็คือ “วิทยาศาสตร์” ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าวิทยาศาสตร์มีบทบาทกับทุกสิ่งอย่างบนโลก ยิ่งไปกว่านั้นคือการใช้ชีวิตของมนุษย์เราที่ได้มีการเลือกใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องในการใช้ชีวิต เพราะหันไปทางไหนก็เจอแต่ผลลัพธ์ของวิทยาศาสตร์ ความก้าวหน้าของสิ่งรอบตัวจนทำให้เรามีความสะดวกสบายมากขึ้นนั่นเอง หลักวิทยาศาสตร์ในการใช้ชีวิต เราใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องในการใช้ชีวิตหลายด้านมาก โดยจะขอแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 ด้านด้วยกัน ดังนี้ ด้านสิ่งแวดล้อม ถามว่าเรานำหลักวิทยาศาสตร์มาเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมยังไง พูดง่ายๆ คือเราได้นำหลักวิทยาศาสตร์มาพัฒนาให้เกิดพลังงานทดแทนไม่ว่าจะมาจากแสงแดด จากลม จากน้ำ เปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าใช้งาน หรือตากแห้งสิ่งต่างๆ กัน รวมถึงการสร้างเทคโนโลยีอย่างอุปกรณ์เตือนน้ำท่วม แผ่นดินไหว อัคคีภัย…
Invention sciencepic

แนะนำโครงการวิทยาศาสตร์ ง่าย ๆ ที่สามารถทำได้เอง

โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการทำงานเพื่อศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ มีลำดับขั้น มีองค์ประกอบ ปัจจัย แนวทางในการวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งสามารถแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เป็นการศึกษาตามสมมติฐานที่ได้ตั้งเอาไว้ เพื่อทดสอบว่าจะเป็นไปตามคาดหรือไม่ และเหตุผลที่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นคืออะไร โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสำรวจ เป็นการศึกษาด้วยวิธีรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แต่จะต้องมีการกำหนดขอบเขตของการสำรวจ ระบุเป้าหมายของการสำรวจให้ชัดเจน เพื่อให้ได้ผลสรุปที่ตรงประเด็นแล้วก็ไม่เสียเวลามากเกินไป โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ เป็นการคิดค้นสิ่งใหม่โดยใช้หลักการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ สิ่งประดิษฐ์ที่ว่านี้จะเป็นอะไรก็ได้ จะเป็นของเล่น ของใช้ หรือเครื่องมือที่ใช้พิสูจน์บางทฤษฎีในเชิงวิทยาศาสตร์ก็ได้ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททฤษฎี เป็นการนำเอาทฤษฎีวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่เดิม มานำเสนอภายใต้แนวความคิดใหม่ๆ…