วิทยาศาสตร์การกีฬา สำคัญอย่างไร ?

Sports science

‘กีฬา’ ทุกประเภทบนโลกนี้ แน่นอนว่านอกจากจะต้องมีการฝึกฝนอย่างถูกหลัก , พักให้เป็น อีกทั้งยังต้องมีการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแล้ว ‘นักกีฬา’ ก็ยังจำเป็นที่จะต้องมีร่างกายมีความพร้อม และมีความสมบูรณ์อย่างถูกต้อง เหมาะสม เพราะฉะนั้น ‘วิทยาศาสตร์การกีฬา’ จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อตัวนักกีฬาทุกประเภทในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง

วิทยาศาสตร์การกีฬา จัดเป็นแขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์

ซึ่งมีการศึกษาอย่างเจาะลึก และมีการนำมาประยุกต์ทางด้านกีฬาทุกประเภท เพื่ออำนวยประโยชน์ต่อตัวนักกีฬาเอง อีกทั้งยังมีความสำคัญต่อการเก็บข้อมูลต่างๆ ทั้งทางด้านโครงสร้างร่างกายตลอดจนการทำงานของอวัยวะต่างๆ

‘วิทยาศาสตร์การกีฬา’ คือ ศาสตร์สำคัญอีกแขนงหนึ่ง เป็นการนำความรู้ ความเข้าใจ ที่ได้มาจากการศึกษาค้นคว้าถึงผลลัพธ์ต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อการเล่นกีฬา หรือการออกกำลังกายในกิจกรรมต่างๆซึ่งต้องมีการใช้ร่างกายฝึกฝนจนกระทั่งเกิดความชำนาญเฉพาะด้าน ด้วยการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาผสมผสานร่วมกับเทคนิคเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาร่างกายของนักกีฬาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้วิทยาศาสตร์การกีฬาจึงเป็นการรวมวิชาต่างๆมากมายเข้ามาประยุกต์และผสมผสานกันได้เป็นเนื้อเดียวกัน เช่น สรีรวิทยา , จิตวิทยา , สังคมวิทยา , โภชนาการ , จิตวิทยา , การฝึกซ้อมกีฬา , การแข่งขันกีฬา รวมทั้งอื่นๆอีกมากมาย

วิทยาศาสตร์กีฬาสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆได้ดังนี้…

  • สรีระวิทยาการกีฬา
  • จิตวิทยาการกีฬา
  • กลศาสตร์การเคลื่อนไหว
  • เวชศาสตร์การกีฬา

ในปัจจุบันนี้ วิทยาศาสตร์การกีฬา เข้ามามีส่วนร่วมสำคัญซึ่งมีต่อการพัฒนากีฬาในแต่ละประเภท อีกทั้งยังเป็นการดูแลสุขภาพร่างกายของนักกีฬา ไม่ให้เกิดความทรุดโทรม หรือ บาดเจ็บหนัก ยกตัวอย่างเช่น ฟุตบอล ที่เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง ณ ขณะนี้ โดยทีมต่างๆล้วนนำ วิทยาศาสตร์การกีฬา เข้ามาจัดตารางฝึก , ตารางทานอาหาร , การสร้างแรงจูงใจ , การพักผ่อน และอื่นๆซึ่งพวกเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก จนสร้างนักบอลที่มีความแข็งแกร่ง มีลีลาเฉพาะตัว และได้รับประสบผลความสำเร็จใจระดับโลก สำหรับในประเทศไทย วิทยาศาสตร์การกีฬา ก็ได้ถูกนำมาใช้มากขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลดีต่อกีฬาในประเทศไทยในอนาคตเป็นอย่างมาก

เพราะฉะนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า วิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นศาสตร์ที่จัดอยู่ในวิทยาศาสตร์แขนงนึ่ง ที่สามารถนำมาประยุกต์ ด้วยการใช้หลักวิชาต่างๆเข้ามาผสมผสานรวมกัน เช่น กายวิภาคศาสตร์ , สรีรวิทยา , โภชนาการ , จิตวิทยา ตลอดจนนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ในการฝึกซ้อมกีฬาเพื่อจัดการแข่งขันที่มีคุณภาพ และส่วนสำคัญที่สุด ก็คือ ศาสตร์นี้ถูกนำมาช่วยดูแลรักษาสุขภาพทางด้านร่างกายของนักกีฬาอย่างเป็นขั้นเป็นระบบ สร้างมีความปลอดภัยต่อร่างกายของผู้เล่นให้เข้ามีสภาพร่างกายที่ยังใช้ได้ต่อไป แม้ในยามชราก็ตาม