โครงการส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มีดีอย่างไร

scienceโครงการส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มีดีอย่างไร ในสมัยนี้โลกของเราก้าวกระโดดเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปในหลายๆ ด้าน ทางวิทยาศาสตร์ก็เช่น มีเครื่องมือเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ เข้าไปใช้ในการทดลองนักวิทยาศาสตร์หลายๆ ท่านต่างทดลองในสิ่งใหม่เพื่อที่จะได้นำสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ถือเป็นเรื่องสำคัญ และเป็นความรู้พื้นฐานที่ทำให้เด็กๆ และเยาวชนที่มีความสนใจในด้านนี้ต่างได้ใช้สมองรู้จักคิดวิเคราะห์ ทดลองผิดทดลองถูก ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็น ทำเป็น  วิทยาศาสตร์ถือว่าเป็นตัวแปรที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตที่ช่วยทำให้ความเป็นอยู่ของมนุษย์มีความสะดวกสบายในหลายด้านๆ และยังช่วยให้เกิดความรู้เรื่องกลไกลของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในที่อยู่อาศัย โดยอาศัยการสังเกต การรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสของตนเอง วิทยาศาสตร์ในปัจจุบันถือว่าเป็นปัจจัยหลักอีกหนึ่งสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการความเป็นอยู่ของ มนุษย์ และ สัตว์ หรือบนโลกเราอย่างเห็นได้ชัด

custom

วิทยาศาสตร์นั้นมีทั้งส่งผลดีและผลเสีย

ผลดี ก็คือ ถ้าหากคุณนำวิทยาศาสตร์มาใช้พิจารณาอย่างรอบคอบก็จะส่งผลดีต่อการใช้ชีวิตประจำวันรวมไปถึงสิ่งแวดล้อม หรือ ธรรมชาติต่างๆ อย่างเช่น การพัฒนาชุมชนสังคม รวมไปถึง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมให้มีความก้าวหน้าไม่เสื่อมถอยลงไป ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถก่อให้เกิดอาชีพได้หลายสาขา เช่น หมอ , นักฟิสิกส์ , นักชีวะวิทยา และอื่นๆ อีกมากมาย แม้แต่เรื่องเล็กอย่างการซื้อของใช้ หรือบริการต่าง ที่ได้ใช้ชีวิตประจำวัน โดยอาศัยหลักของวิทยาศาสตร์

ผลเสีย ก็คือ ถ้าหากคุณนำเอาความรู้ไปใช้แบบไม่พิจารณาไตร่ตรองให้ดีอย่างรอบคอบแจจะส่งผลเสียให้กับทางสังคม หรือ ชุมชนที่อยู่อาศัย มีผลกระทบไปถึงความสมดุลธรรมชาติส่งผลให้ธรรมชาตินั้นบิดเบือนไปโดยไม่รู้ตัว หรือการนำความรู้ที่ใช้ไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนจะทำให้ส่งผลเสียต่อคนรอบข้าง